Obchodní podmínky

Obchodní podmínky poskytování služby Nabij.se
1. Úvodní ustanovení a definice základních pojmů

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") popisují a definují poskytování služby nabíjení elektromobilů spravované společností Byzance pod obchodní značkou Nabij.se a tvoří nedílnou a nerozlučnou součást smluvního vztahu založeného smlouvou o poskytování služby Nabij.se mezi Zákazníkem a Byzance IT Solution s.r.o  se sídlem Růžová 1416/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05926050 DIČ: CZ05926050 vedená u Městského soudu v Praze spisovné značky C 273126  (a dále jen “Poskytovatel”).
Zákazník a Poskytovatel se v těchto OP dále označují společně jako Smluvní strany a každý jednotlivě jako Smluvní strana.

1.2. Poskytovatel není dodavatelem elektřiny ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. ale je poskytovatelem služby nabíjení. Cena silové elektřiny je však zahrnuta do celkové ceny.

1.3. Cena nabíjení je vždy uvedena na nabíjecí stanici a nebo při potvrzování nabíjení v mobilní aplikaci nebo na stránkách nabij.se a během nabíjení je neměnná. Při jednorázové platbě kreditní kartou se fakturuje podle ceny nabíjení u konkrétní dobíjecí stanice. Pokud klient odebere méně energie, respektive méně než než 15 Kč ve fakturované částce, bude mu rozdíl do 15 Kč automaticky na faktuře zaokrouhlen na 15 Kč v rámci nákladů na manipulační poplatek s kreditní kartou.

1.4. Dobíjecí karta je identifikační karta nebo alternativně čip jež je přidělena Zákazníkovi na základě Smlouvy, sloužící k identifikaci a autorizaci Zákazníka při využívání Služby. Poskytnutí karty může být zpoplatněno. Analogií ke kartě je vynucené nabíjení pomocí mobilní aplikace.

1.5. Dobíjecí stanice umožňující využívání Služby nabíjení a nesou označení Poskytovatele včetně 4 nebo 5 číselného kódu - čísla stanice.

1.6. Webový portál je na adrese nabij.se nebo na podružné doméně třetího řádku jehož prostřednictvím má Zákazník přístup k registraci a ovládání nabíjecích stanic.

1.7. Zákazník je fyzická i právnická osoba (dále jen Spotřebitel), která se registrovala na Webovém portálu a s Poskytovatelem uzavřela digitálně Smlouvu.
3. Podmínky využívání Služby

3.1. Při registraci Zákazník musí souhlasit s obchodními podmínkami a dokončením registrace automaticky pomocí zakliknutí ve formuláři souhlasí s obchodními podmínkami.

3.2. Údaj o množství odebrané elektrické energie bude Zákazníkovi přístupný po ukončení každého dobíjení v učtu webového portálu. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech (např. aktualizace, nebo údržba systému) omezit dostupnost Mobilní aplikace či rozsah poskytovaných informací, a to po dobu nezbytně nutnou.

3.3. Zákazník bere na vědomí, že ode dne převzetí Karty je zodpovědný za její používání a nese plnou odpovědnost za její zneužití, ztrátu, krádež, zničení nebo poškození.

3.4. V případě ztráty, zničení nebo odcizení Karty, je Zákazník povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost Poskytovateli. Při oznámení Zákazník uvede evidenční číslo Karty. Poskytovatel na základě oznámení Zákazníka provede zablokování dané Karty.

3.5. Přidělená Karta je plně ve vlastnictví Zákazníka a po ukončení smluvního vztahu je karta Zákazníkovi deaktivována. Zákazník si Kartu může ponechat.

3.6. Zákazník má právo během smluvního vztahu požádat Poskytovatele o vydání další Karty prostřednictvím Webového portálu. Vydání karty může být zpoplatněno. Zákazníkovi bude Karta předána, případně zaslána do vlastních rukou Zákazníka, na jím zvolenou adresu. Zákazník potvrdí přijetí další Karty aktivací karty v aplikaci.
3.7. V případě, že Zákazník poskytne Kartu třetí osobě, přebírá veškeré právní následky vzešlé z jejího jednání, zejména zodpovídá za její užívání, ztrátu či zničení třetí osobou.
4. Povinnosti Poskytovatele a Zákazníka

4.1. Poskytovatel se zavazuje umožnit Zákazníkovi využívání Služby za podmínek stanovených v OP a ve Smlouvě.

4.2. Zákazník se zavazuje dodržovat všechna ustanovení OP a Smlouvy, využívat Službu pouze v souladu s právními předpisy platnými v České republice, pokyny a návody Poskytovatele.

4.3. Zákazník je povinen Poskytovatele bez zbytečného odkladu informovat o jakýchkoli poruchách, porušeních, či poškozeních Dobíjecí stanice, které Zákazník zjistil nebo o nichž se dozvěděl během využívání Služby.

4.4. Každá Smluvní strana je povinna oznámit druhé Smluvní straně změnu svých údajů, ať už v rámci registračního formuláře nebo Smlouvy, a to neprodleně poté, co taková změna nastala. Takovéto změny Smlouvy nebudou považovány za změny vyžadující uzavření dodatku k této Smlouvě. Smluvní údaje mohou být změněny na základě jednostranného oznámení provedeného ve Webové aplikaci nebo prostým e-mailem.
5. Cena, způsob a místo plnění

5.1. Zákazník platí třemi způsoby.

A) Kreditní kartou, kdy je na kreditní kartě alokována částka od 100 Kč do 350 Kč podle typu a vytížení stanice formou blokované částky, kde po skončení nabíjení je rozdíl mezi blokovanou a spotřebovanou hodnotou vrácen - zpět uvolněn na účtě Zákazníka.

B) Kreditem, kdy se zákazníkovi strhne částka z bankovního účtu, která se převede formou kreditu na účet zákazníka v aplikaci Nabij.se a Zákazník poté čerpá kredity. Po každém dobíjecím cyklu je zákazníkovy zaslána digitální podobou faktura.

C) Individuálním smluvním vztahem, platbou pomocí složenky, nebo vystavené faktury na konci každého měsíce.


5.2. Cena za Službu bude vypočtena na základě množství odebrané elektřiny při nabíjení Elektrického vozidla. V ceně odebrané elektřiny jsou zahrnuty náklady na službu nabíjení. Množství odebrané elektřiny se stanovuje na základě fakturačního elektroměru s MID certifikací. Fakturuje se vždy podle elektroměru, nikoliv podle indikace vozu.

5.3. Veškeré peněžité závazky Zákazníka jsou hrazeny bezhotovostní formou (prostřednictvím poskytovatele platebních služeb) a formou úhrady dle 5.1..

5.4. Fakturu podle odst. 5.3., Poskytovatel vystaví v elektronické podobě a doručí na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v kontaktních údajích, a to neprodleně po dokončení nabíjení.

5.5. Uplatněním reklamace faktury Zákazníkem není dotčena povinnost Zákazníka uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti. Pokud Zákazník řádně neuhradí fakturovanou částku v plné výši ve lhůtě splatnosti, je Poskytovatel oprávněn přerušit nebo omezit poskytování Služby, a to zablokováním Karty nebo všech Karet vydaných Poskytovatelem a zablokováním mobilní aplikace, až do řádného zaplacení dlužné částky.

5.8. Nezaplacení jakéhokoliv závazku vůči Poskytovateli znamená porušení povinností Zákazníka a zakládá právo Poskytovatele odstoupit od Smlouvy tak, jak je uvedeno níže.
6. Přerušení, omezení poskytování Služby

6.1. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování Služby formou blokování karty nebo Webové aplikace
A) Nepředvídatelné poruchy na nabíjecích stanicích
B) Zákazník je v prodlení s úhradou jakékoli pohledávky
C) Při přerušení nebo omezení distribuce elektřiny příslušným provozovatelem distribuční soustavy, do kterého je Dobíjecí stanice připojena
D) Zákazník poskytl nepravdivé údaje
E) Poskytovatel bude mít důvodné podezření na podvodné jednání Zákazníka
F) Zákazník jiným způsobem hrubě poruší Smlouvu
7. Reklamace

7.1. Reklamací se rozumí písemné podání Zákazníka, kterým se Zákazník domáhá zejména uplatnění odpovědnosti Poskytovatele za vadné poskytnutí Služby, přičemž takovýto stav trvá v čase uplatnění reklamace a Zákazník požaduje od Poskytovatele nápravu. Účelem reklamace je zejména odstranění Zákazníkem vytýkaných vad.

7.2. Zákazník má právo reklamovat zejména:
Kvalitu poskytované Služby nebo nevalidně fakturované částky
Nefunkčnost Karty, čipu nebo aktivace skrze Webový portál
Fakturaci poskytnuté Služby
Jiné zjištěné vady související s poskytováním Služby

7.3. Zákazník může reklamaci uplatnit na adrese Poskytovatele, na e-mailové adrese Poskytovatele či kontaktním formulářem na webové stránce Poskytovatele.

8. Zánik Smlouvy

8.1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.

8.2. Každá Smluvní strana je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoliv důvodu doručením písemné výpovědi této Smlouvy druhé Smluvní straně s výpovědní lhůtou jeden kalendářní měsíc, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď Smlouvy doručena druhé Smluvní straně.

8.3. Každá ze Smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě neplnění smluvních povinností druhou Smluvní stranou.

8.4. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné ke dni jeho doručení, pokud odstupující Smluvní strana neuvede pozdější datum.

8.5. Odstoupení od Smlouvy nebo její ukončení z jiného důvodu se nedotýká práva na uplatnění nároků vyplývajících z porušení Smlouvy, včetně oprávnění na náhradu škody, smluvní pokuty, smluvních ustanovení týkajících se řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Ustanovení vztahující se k vypořádání vzájemných právních vztahů na základě Smlouvy zůstávají v platnosti do momentu jejich vypořádání.

COOKIES

1. Poučení o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

A) Společnost Byzance IT Solution s.r.o  se sídlem Růžová 1416/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05926050 DIČ: CZ05926050 vedená u Městského soudu v Praze spisovné značky C 273126 (dále jen „Správce“), jakožto provozovatel této webové stránky, využívá na těchto webových stránkách soubory cookie za následujícím účelem:

a) měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
b) fungování webových stránek
c) cílení reklamy a marketingu a jejich zobrazování uživatelům, kteří s tím vyjádří souhlas

B) Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

C) Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buď nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Společných správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu gdpr@byzance.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

D) Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

E) Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

F) Cookies pro cílení reklamy (marketingové cookies) jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče. Podrobnější informace o této možnosti naleznete na konci tohoto dokumentu.

G) Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

H) Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
a) požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, případně si vyžádat kopii,
b) vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
c) požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů
f) výmaz provedou, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
e) v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
g) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

I) Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: Google Inc., Facebook, Seznam.cz, Adform, Hotjar, MailChimp

2. Co jsou to soubory cookies
Jedná se o malé textové soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

3. Jaké soubory cookie využíváme
Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich životnosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

a) konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
b) trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
c) marketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení a remarketing (resp. retargeting)
d) analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
f) nezbytné, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Na našich stránkách jsou použity tyto cookies:
a) Důležité cookies – uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Umožňují vám pohybovat se na webových stránkách a využívat všechny jejich funkce.

b) Funkční cookies. Zaznamenávají informace o volbách, které jste provedli.

c) Analytické cookies. Pomáhají zlepšit výkon webových stránek Google Analytics

d) Marketingové cookies. Používají se pro zobrazování relevantních a personalizovaných reklamních nabídek na sociálních sítích google adwords facebook, sklik, MailChimp a Hotjar.

4. Jak nastavit správu cookies ve vašem zařízení
Vše je o nastavení vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Ochrana osobních údajů

Nabij.se a tvoří nedílnou a nerozlučnou součást smluvního vztahu založeného smlouvou o poskytování služby Nabij.se mezi Zákazníkem a Byzance IT Solution s.r.o  se sídlem Růžová 1416/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05926050 DIČ: CZ05926050 vedená u Městského soudu v Praze spisovné značky C 273126  (dále jen „Poskytovatel“), provozovatel internetového serveru nabij.se, byzance.cz, dostupného na internetové adrese https://nabij.se a https://byzance.cz (dále jen „webové stránky“) prohlašuje, že Veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je naší prioritou.

Pro účely těchto Zásad zpracování osobních údajů mají níže uvedené termíny následující význam:

Osobními údaji jsou jakékoli znaky, které člověka identifikují a odlišují.
Jedná se např. o jméno, příjmení, datum narození, věk, pohlaví, adresu, telefon, e-mail, osobní stav a občanství.

Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Správcem se rozumí osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatelem je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce v souladu s jeho pokyny.

Nařízením se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známé také pod zkratkou GDPR.1.

A) Správce
Poskytovatel je správcem osobních údajů ve vztahu ke všem službám poskytovaným prostřednictvím webových stránek nabij.se..Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů nebo výkonem Vašich práv podle Nařízení se můžete obracet na kontaktní e-mailovou adresu podpora@byzance.cz

B. Zpracovávané osobní údaje
Poskytovatel zpracovává následující kategorie osobních údajů:

Jméno, příjmení: plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zasílání obchodních sdělení, účetní a daňové účely
Adresa: plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zasílání obchodních sdělení, účetní a daňové účely
Datum narození: plnění smluvního závazku
Číslo účtu: plnění smluvního závazku, účetní a daňové účely
IP adresa: zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, provádění analýz a měření
E-mail: plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zasílání obchodních sdělení, účetní a daňové účely
Telefon: plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb H
Podoba (fotografie) zveřejnění v profilu na webových stránkách - zpracování na základě souhlasu
Číslo kreditní karty: plnění smluvního závazku zejména pak pro strhávání poplatků za nabíjení


C. Účely zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány za následujícími účely:

a) plnění smluvního vztahu
b) zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
c) zlepšení kvality poskytovaných služeb
d) provádění analýz a měření
e) zasílání obchodních sdělení (v souladu s platnou legislativou Vám na základě Vašeho souhlasu nebo oprávněného zájmu správce mohou být zasílána obchodní sdělení, z jejichž odběru se můžete kdykoliv odhlásit)
f) účetní a daňové účely (máme zákonnou povinnost archivovat veškeré faktury a další doklady po stanovenou dobu)

D. Doba uchování
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu poskytování příslušné služby (tj. po dobu plnění smlouvy) a tři roky po jejím skončení, a dále po dobu, po kterou je Poskytovatel povinen jakožto správce uchovávat osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou byl ke zpracování udělen souhlas.

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po níže uvedenou dobu:
a) plnění smluvního závazku – po dobu plnění smlouvy a po 5 let po jejím splnění,
c) zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb – max. 5 let,
d) zasílání obchodních sdělení - max. 1 rok po udělení souhlasu,účetní účely - 5 let od konce účetního období, ve kterém bylo poskytnuto plnění,daňové účely – 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém bylo poskytnuto plnění,
g) zveřejnění doplňujících údajů v profilu na základě souhlasu – dokud údaje sami nesmažete, max. po dobu registrace uživatelského účtu.


E. Příjemci osobních údajů
Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Byzance a v míře nezbytné pro účely zpracování také dalším příjemcům, nadřazeným entitám jako jsou techničtí správci budov nebo zaměstnavatel koncového zákazníka v případě vyúčtování.

Jedná se o tyto kategorie příjemců:
a) IT specialisté zajišťující provoz webových stránek, marketingové analýzy a e-mailing,
b) poskytovatelé platebních služeb

F. Práva subjektů údajů
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Poskytovatelem jako správcem (dále jen „Správce“) máte následující práva, která můžete kdykoliv uplatnit:

Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům,
tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány.
Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:

a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je Správce nezískal od Vás;
g) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

Právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení
d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně
e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje
f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení.

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby Správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Vašich osobních údajů ověřit
b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů
c) pokud Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
d) pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo, získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a Správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že:a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm.
a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm.
b) Nařízení;
c) zpracování se provádí automatizovaně.Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo Správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:- zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, Správce nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.Při realizaci Vašich práv se obracejte na e-mail podpora@byzance.cz na telefonní číslo: +420 771 127 786, nebo dopisem na adresu sídla společnosti.

PROTOŽE NA PEVNÝCH ZÁKLADECH ZÁLEŽÍ

Součástí většího celku

Jsme součástí velké rodiny TTC.

Zůstaňme v kontaktu

Ať nepropásnete žádné novinky!

Děkuje. Slibujeme, že budeme posílat jen opravdu to důležiité.
Oops! Something went wrong while submitting the form.